Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako pojišťovací společnost jsme si vědomi vysoké hodnoty, kterou mají Vaše osobní údaje.
My, tedy
Österreichische Hagelversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka,
IČ: 27609871, Starodejvická 1899/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, tel: 233 312 836, e-mail: [email protected],
jsme správce odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů. Níže naleznete bližší informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud máte požadavky nebo dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, obracejte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím adresy [email protected].
Rád Vám poskytne informace.

Naše webové stránky
Neustále se snažíme o vylepšování našich webových stránek, abychom Vám mohli nabídnout co největší komfort při jejich návštěvě. Z toho důvodu shromažďujeme určité informace o návštěvnících našich webových stránek:

Soubory cookie
Cookie jsou soubory, které shromažďují určité informace z Vašeho počítače. Abychom Vám usnadnili přístup k našim webovým stránkám a umožnili vyhodnocování návštěv našich webových stránek, ukládáme soubory cookies na Vašem počítači. Prostřednictvím souborů cookie shromažďujeme informace o IP adrese Vašeho počítače a Vašich zobrazeních našich webových stránek. Tyto informace však používáme pouze výhradně pro účely anonymizovaných vyhodnocování. Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby buď neumožňoval ukládání našich souborů cookie, nebo Vám přijetí našich souborů cookie ohlásil. Toto nastavení můžete zvolit u běžných prohlížečů v menu „Nastavení“ v záložkách „Zabezpečení“ nebo „Ochrana osobních údajů“. To vám umožní rozhodnout, zda naše soubory cookie přijmete nebo odmítnete. Pokud soubory cookie odmítnete, může být Vaše návštěva našich webových stránek spojena s omezenou funkčností – například při vyhledávání nebo dotazech. Po ukončení návštěvy našich webových stránek můžete soubory cookie z Vašeho systému kdykoli odstranit.

Platforma na správu souhlasu
Použitím platformy na správu souhlasu od společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo (https://usercentrics.com) rozhodujete, které soubory cookie budou nastaveny na Vašem zařízení.
Máte rovněž možnost své rozhodnutí kdykoliv odvolat nebo libovolně upravit.
Pro získání jakýchkoliv informací o službách, které používáme, použijte odkaz „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části naší stránky nebo přímo zde.
Navíc k těmto informacím jsme s různými poskytovateli služeb, kteří zpracovávají data, uzavřeli takzvané smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 GDPR.
Rozšířená opatření na ochranu soukromí

IP- anonymizace
Aktivací IP-anonymizace z naší strany pro tuto webovou stránku bude Vaše IP-adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP-adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.

Osobní údaje
Pro náš pojistný vztah s vámi je nezbytné, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje. Tyto údaje potřebujeme k prověřování, zda a za jakých podmínek Vaše pojistná smlouva vzniká a v případě pojistné události k určení Vašeho nároku na plnění. Kromě toho používáme Vaše osobní údaje k další péči o Vás, jako například k poskytování informací o změnách právních rámcových podmínek, pokud jsou pro Vaše pojistné smlouvy relevantní. „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se přímo nebo zprostředkovaně fyzických osob (například jméno, adresy, smluvní údaje). I když provozní a obchodní tajemství nejsou bezprostředně zahrnuty do pojmu osobních údajů, poskytujeme těmto informacím stejnou ochranu a očekáváme totéž také od našich obchodních partnerů a klientů.

Rozsah využívání osobních údajů
Žádáte-li u nás o uzavření pojistné smlouvy, předáváte nám osobní údaje a případně také provozní a obchodní tajemství jak Vaše, tak i Vašich rodinných příslušníků, zaměstnanců nebo jiných třetích osob. V takových případech zásadně předpokládáme Vaše oprávnění k poskytování takových údajů. Vaše údaje a údaje těchto třetích osob, které nám poskytnete, využíváme v našem oprávněném zájmu jako odpovědný správce Vašich osobních údajů a v míře, jaká je nutná pro řádné založení a průběh našeho pojistného vztahu s Vámi. Na základě zvlášť učiněných prohlášení o udělení souhlasu používáme Vaše osobní údaje také k tomu, abychom Vám předkládali další nabídky našich pojistných produktů.

Součinnost zajistitelů
Při pojišťování určitých rizik úzce spolupracujeme se zajistiteli, kteří nás podporují v našem prověřování rizik a případů pojistného plnění. Za tím účelem je nutná výměna dat o Vašich pojistných smlouvách s našimi zajistiteli. K takové výměně dat dochází vždy pouze za účelem společného prověřování pojistného rizika.

Součinnost pojišťovacích makléřů
Pokud svěříte své záležitosti pojišťovacímu makléři, pak tento shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje a předává je nám například k prověření nového pojistného rizika, uzavření pojistné smlouvy nebo prověření případu plnění. Stejně tak my předáváme Vašemu pojišťovacímu makléři osobní údaje o Vaší osobě a Vaší pojistné smlouvě v takovém rozsahu, v jakém je Váš pojišťovací makléř potřebuje k péči o Vás.

Kooperující partneři
Abychom Vám mohli nabídnout komplexní poradenské služby, spolupracujeme s kooperujícími partnery, kterým poskytujeme nezbytné údaje o klientovi pro uzavření a zpracování pojistné smlouvy.

Poskytování údajů úřadům a ostatním třetím subjektům
Jako pojišťovací společnost podléháme přísným regulačním požadavkům a nepřetržitému úřednímu dohledu. Při tom může docházet k tomu, že musíme úředním institucím na jejich požádání poskytnout osobní údaje našich pojištěnců. Stejně tak může docházet k tomu, že Vaše osobní údaje poskytneme třetím osobám, jako například znalcům pověřeným stanovením škody. Ve všech takových případech však vždy dbáme na to, aby byly dodrženy právní základy a ochrana Vašich osobních údajů tak zůstala zachována.

Naše zabezpečení dat
Náš systém řízení informační bezpečnosti je certifikován, je v souladu s požadavky normy ISO 27001:2013 a je předmětem ročních kontrolních auditů a tříletých extenzních auditů.
Disponujeme šifrovacími prostředky v externím datovém styku, pokud – jako příjemce naší komunikace – disponujete technickými předpoklady k dešifrování. Vezměte prosím na vědomí, že elektronická komunikace pomocí běžných poštovních programů (jako MS Exchange) neposkytuje absolutní ochranu před přístupem třetích stran, a že v případě této formy komunikačního přenosu mohou být zapojeny také mimoevropské servery.
Uchovávání dat o Vašem pojištění zůstává vždy v našem interním výpočetním centru. Pokud máte otázky k našim bezpečnostním opatřením týkajícím se konkrétně Vašeho obchodního případu, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva
Můžete si vyžádat informace o původu, kategoriích, době uchovávání, příjemcích, účelu zpracování údajů týkajících se Vaší osoby a Vašeho obchodního případu a o povaze tohoto zpracování.
Pokud zpracováváme údaje o Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění. Můžete rovněž požadovat vymazání neoprávněně zpracovávaných údajů. Vezměte však prosím na vědomí, že to platí pouze pro nesprávné, neúplné nebo neoprávněně zpracovávané údaje. Není-li jasné, zda jsou údaje zpracovávané o Vaší osobě nesprávné nebo neúplné, nebo zda jsou zpracovávány neoprávněně, můžete požadovat omezení zpracování Vašich údajů až do konečného vyjasnění této otázky. Prosíme Vás o respektování skutečnosti, že tato práva se vzájemně doplňují, takže můžete požadovat buď opravu resp. doplnění Vašich osobních údajů, nebo jejich vymazání.
I v případě, že jsou údaje o Vaší osobě správné a úplné a oprávněně zpracovávané, můžete proti zpracování těchto údajů ve zvláštních, z Vaší strany odůvodněných jednotlivých případech podat námitku. Stejně tak můžete podat námitku, pokud od nás dostáváte přímou reklamu a do budoucna ji již dostávat nechcete.
Můžete od nás obdržet údaje zpracovávané o Vaší osobě, pokud jsme je obdrželi od Vás samotných, v námi určeném strojově čitelném formátu, nebo nás pověřit přímým předáním těchto údajů třetí osobě dle Vašeho výběru, pokud nám to tento příjemce z technického hlediska umožní a předání dat nebrání nepřijatelná náročnost ani zákonné či jiné povinnosti utajení nebo zachování důvěrnosti z naší strany nebo ze strany třetích subjektů.
Ve všech Vašich záležitostech Vás žádáme o kontaktování našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž Vás vždy požádáme o doklad Vaší totožnosti, třeba zasláním elektronické kopie průkazu totožnosti.
I přes naši maximální snahu o ochranu a integritu Vašich údajů nemůžeme vyloučit rozdílné názory na způsob, jakým Vaše údaje využíváme. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje využíváme nepřípustným způsobem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše uchovávání údajů
Vaše údaje zásadně uchováváme po dobu našeho pojistného vztahu s Vámi. Kromě toho podléháme různým archivačním povinnostem, podle kterých musíme uchovávat údaje o Vaší osobě, o třetích stranách (např. manželky jako dalšího pojistníka), o Vašich případech pojistného plnění a Vašem pojistném vztahu i po skončení pojistného vztahu nebo také po uzavření pojistného plnění, jako je tomu například z důvodu podnikatelské archivační povinnosti. Vaše údaje navíc uchováváme po tak dlouhou dobu, po jakou je možné uplatňování právních nároků z našeho pojistného vztahu s Vámi.

Nutnost zpracování Vašich osobních údajů
Poskytování Vašich osobních údajů a případně údajů třetích osob, které určíte, je nutné za účelem prověřování Vašeho pojistného rizika, k založení našeho pojistného vztahu a k plnění Vašich pojistných nároků. Pokud nám tyto údaje neposkytnete vůbec, nebo v požadovaném rozsahu, nebudeme případně moci založit Vámi požadovaný pojistný vztah, nebo plnit v případě pojistné události. Vezměte prosím na vědomí, že by to nebylo považováno za nesplnění smlouvy z naší strany.

Pokud jsme Vaše osobní údaje obdrželi a zpracováváme je na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s tím důsledkem, že od okamžiku obdržení odvolání souhlasu nebudeme již Vaše údaje pro účely uvedené v souhlasu zpracovávat.

Kontakt
V případě dotazů a požadavků týkajících se ochrany osobních údajů se prosím obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím adresy [email protected].