Jiná hromadná onemocnění

Varianta 3

Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragédií, ale pojistnou událostí. Plnění za škody vzniklé v důsledku nákaz je bez spoluúčasti pojištěného.

Přehled služeb

 • Úhyn, nařízené utracení a nutnou porážku u skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže.
 • VARIANTA 3: nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí, jiná hromadná onemocnění.
 • Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.*

*Škody na plemenných zvířatech: uhynutí, porážka a utracení z důvodu akutní neinfekční nemoci, úrazu, porodní škody

 • I přes nejlepší zemědělskou praxi není často možné zabránit ztrátám v chovech.
 • Pojištění Vám nabízí ochranu při mimořádných případech škod.
 • Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragédií, ale pojistnou událostí.
 • Celoroční ochrana, 365 dní v roce.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek.

Obratem Vás budeme kontaktovat a vysvětlíme Vám další postup. Pravděpodobně bude zapotřebí doložit některé z níže uvedených dokladů.

U nákazových škod je třeba dodat:

 • potvrzení orgánu státní veterinární správy
 • doklad o odstranění těla zvířete dle platných předpisů
 • ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody

V případě škod z dalších příčin:

 • potvrzení oprávněného veterinárního lékaře
 • doklad o odstranění těla zvířete dle platných předpisů nebo o nařízeném utracení a porážce
 • doklad o zpeněžení zvířete
 • v případě požáru je součástí požadovaných dokladů záznam hasičů nebo policie o jeho vzniku a zdolávání
 • ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody

 

 

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování

Další varianty pro hospodářská zvířata

Varianta 1

Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat.

Varianta 2

Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí.