Jiná hromadná onemocnění

Varianta 3

Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragédií, ale pojistnou událostí. Plnění za škody vzniklé v důsledku nákaz je bez spoluúčasti pojištěného.

Přehled služeb

 • Úhyn, nařízené utracení a nutnou porážku u skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže.
 • VARIANTA 3: nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí, jiná hromadná onemocnění.
 • Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.*

*Škody na plemenných zvířatech: uhynutí, porážka a utracení z důvodu akutní neinfekční nemoci, úrazu, porodní škody

 • I přes nejlepší zemědělskou praxi není často možné zabránit ztrátám v chovech.
 • Pojištění Vám nabízí ochranu při mimořádných případech škod.
 • Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragédií, ale pojistnou událostí.
 • Celoroční ochrana, 365 dní v roce.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek.

Obratem Vás budeme kontaktovat a vysvětlíme Vám další postup. Pravděpodobně bude zapotřebí doložit některé z níže uvedených dokladů.

U nákazových škod je třeba dodat:

 • potvrzení orgánu státní veterinární správy
 • doklad o odstranění těla zvířete dle platných předpisů
 • ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody

V případě škod z dalších příčin:

 • potvrzení oprávněného veterinárního lékaře
 • doklad o odstranění těla zvířete dle platných předpisů nebo o nařízeném utracení a porážce
 • doklad o zpeněžení zvířete
 • v případě požáru je součástí požadovaných dokladů záznam hasičů nebo policie o jeho vzniku a zdolávání
 • ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody

 

 

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

Oops! We could not locate your form.

Stahování

Další varianty pro hospodářská zvířata

Varianta 1

Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat.

Varianta 2

Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí.