Požárů během sklizně přibývá

S přibývajícím výskytem požárů na polích se stává prevence klíčovým prvkem. Většinu požárů způsobí technická závada na mechanizačních prostředcích, což může mít devastující následky pro plodiny ve sklizni a majetek. V Agra pojišťovně víme, jak důležité je minimalizovat riziko požárů a chránit naše klienty. Proto se zaměřme na opatření, která pomohou předcházet technickým závadám a sníží tak riziko požárů na polích.

Důkladná technická kontrola jako klíč k prevenci

Před samotnou sklizní obilovin proveďte důkladnou technickou kontrolu veškeré mechanizace. Pečlivě zkontrolujte elektroinstalaci, palivovou soustavu a třecí plochy strojů a zajistěte, aby byly v perfektním stavu. Pravidelná údržba a čištění od nánosů olejů a organického prachu jsou základními opatřeními, která snižují riziko vzniku požárů z technických závad.

Vhodné hasicí přístroje a lapače jisker

Správně vybavené mechanizační prostředky jsou klíčové pro prevenci požárů. Ujistěte se, že vaše stroje jsou vybaveny vhodnými hasicími přístroji a lapači jisker. Pravidelná údržba těchto prostředků a jejich funkčnost jsou zásadním faktorem pro efektivní hašení případných začínajících požárů.

Kromě technických závad existuje řada dalších preventivních opatření, která mohou minimalizovat riziko požárů:

Opatrná sklizeň: Při sklizni obilí je vhodné přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech, například podél veřejných komunikací či železničních tratí.

Ochrana strojů: Zabezpečte mechanizační prostředky proti možnému způsobení požáru, například kryty horkých součástí strojů.

Připravenost: Mějte připravenou dostatečnou zásobu vody v cisternách nebo fekálních vozech a vybavte se spojovacími prostředky pro přivolání pomoci v případě potřeby.

Nekouřit a nepoužívat otevřený oheň: Dbejte na zákaz kouření a otevřeného ohně v blízkosti polí a uskladněných materiálů.

Ochranný pruh: Při sklizni obilovin a řepky pole rozdělit ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o velikosti max. 25 ha. Oborat nově založené stohy na strništi v šíři 10 m. Po sklizni strniště co nejrychleji zorat. Mít připraven na poli traktor s pluhem k oborání případného místa požáru.

Skladování: Materiál náchylný k samovznícení neskladovat vlhký a nedosušený. V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Požár jako základní pojistitelné riziko

Požár je společně s krupobitím základním rizikem zemědělského pojištění.  Pokud si vybrané plodiny pojistíte proti krupobití, automaticky ručíme i za riziko požáru.

V rámci rozšířeného pojištění, tedy v návaznosti na pojištění základní, lze pro určité plodiny sjednat pojištění slámy.  Plnění činí paušálně 4.000 Kč/ha a vztahuje se na stojící stéblo (slámu) a slámu ležící na řadách.

Prevencí k bezpečné sklizni

Prevence je klíčem k bezpečné sklizni a minimalizaci rizika technických závad. Dbejte na důkladnou technickou kontrolu, vybavte se vhodnými hasicími prostředky a dbejte na preventivní opatření na poli. Věříme, že společně můžeme chránit vaše pole i úrodu. A to od samotného začátku sklizně až do konce.

Dejte nám vědět, pokud máte jakékoli otázky ohledně zemědělského pojištění.  Jsme tu pro vás!

Výklad dle VPP: požár – proces hoření, který vznikl z nejrůznějších příčin nebo opustil určené ohniště, dále se šíří a ničí předmět pojištění

AP/(zdroj: hzscr.cz)